Polityka prywatności

I. Informacje ogólne, zasady korzystania z witryny.

 1. Administratorem strony bekerenergy.com i stron powiązanych jest:
  Beker Energy sp. z o.o. Firma posiada numer NIP 7292708228, numer REGON 361986694 i KRS 0000566769, a jej siedziba mieści się pod adresem:
  Ul. Brzezińska 262 92-703 Łódź, województwo ŁÓDZKIE. Rodo@bekerenergy.com
 1. Treści i utwory graficzne znajdujące się na witrynach należących do Beker Energy sp. z o.o. jest Beker Energy sp. z o.o. Publikacja treści ze strony firmy możliwa jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osoby upoważnionej przez Zarząd Beker Energy sp. z o.o.
 1. Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka “cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.
 2. Oferta handlowa przedstawiona na witrynach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Każda strona ma charakter wyłącznie informacyjny.

Będąc użytkownikiem strony www. należących do Beker Energy posiadasz prawa użytkownika:

 1. jesteś uprawniony/a do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony/a do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO),
 2. masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
  (Artykuł 16 RODO),
 3. masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach
  (Artykuł 17 RODO),
 4. masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),
 5. masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczył Administrator,
 6. masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).
 7. masz prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),
 8. ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych (Artykuł 21 RODO ),

II. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Beker Energy sp. z o.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
 2. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail, miejscowość zamieszkania, adres zamieszkania, oraz dane statystyczne i analizy zachowań Użykownika na stronie internetowej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji strony dla Użytkowników. Zbierane dany służą tylko do identyfikacji Klienta i przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj: w celu sprzedaży usług i produktów firmy poprzez nawiązanie z Klientem kontaktu telefonicznego, prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora e-mailowego, informowania Klienta o produktach i usługach Administratora, w sprawie których Klient nawiązał kontakt z Beker Energy, pocztowego w celu realizacji umowy, i realizacji celów handlowych poprzez, przekazania materiałów handlowych i marketingowych, zawarcia umowy z Klientem, realizacji usług gwarancji.
 3. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez kontakt na adres RODO@bekerenergy.com
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania: 
 1. do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody; 
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Spółka realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 
 3. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką.
 4. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
 5. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 1. Administrator Danych Osobowych w celu realizacji usług może ujawnić dane osobowe Klientów następującym kategorią odbiorców: pracownicy firmy Beker Energy i firm powiązanych, współpracownikom Administratora, biurze rachunkowym, kancelariom prawnym, krajowemu rejestrowi długów.
 2. Beker Energy sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Firma ma wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres: RODO@bekerenergy.com
 6. Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratora z osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO)

 1. Administrator w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym – udziela osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nią wszelką komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

W Beker Energy sp. z o.o.  dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Przetwarzamy je tylko i wyłącznie w celach sprzedaży naszych usług.

Jeśli nie jesteś zainteresowany/a współpracą z firma Beker, możesz zażądać usunięcia swoich danych.